Revízie el. zariadení do 1000V

Elektroinštalácie a elektrické zariadenia si vyžadujú pravidelné periodické odborné prehliadky. Tie overujú ich technicky stav a schopnosť ďalšej bezporuchovej prevádzky.

Pravidelné revízie vyžaduje nielen legislatíva Slovenskej republiky, ale aj potreba vedieť, či zamestnanci nie sú vystavený riziku, často vážneho, pracovného úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.

Tieto kontroly môže na území SR vykonávať iba licencovaná spoločnosť. MSK SYSTÉMY majú licenciu vydanú Technickou inšpekciou SR, ktorá nás oprávňuje uskutočniť u vás takúto prehliadku

Máte záujem o revíziu elektrických zariadení? Kontaktujte nás.